Å vera liten hos oss

                                                           

                    

 

Me har seks aldershomogene grupper;

1. etasje er det Marihøne og Humle.

2. etasje er det Tusenbein, Grashoppe, Tissemaur og Sommarfugl.

 

Me er delt i gruppene våre store delar av dagen, og alle gruppene har ei samarbeidsgruppe som ein ved ulike høve samarbeida saman med på team. Dette gjer at barna blir kjend med personalet på tvers av si gruppe. Me samarbeidar på morgon og ettermiddag slik at barna blir kjend med personalet når me i saman i denne tida.  

 

Bygget vårt er utforma slik at dei yngste har leike -og grupperom nede i 1. etasje. Dette gir gode høve til å gi ro, omsorg og tryggleik, og til å ha skjerma småbarnsgruppe både inne og ute. Me har fokus på ei trygg tilvenningstid der me skal bli godt kjent med kvarandre, og me ønskjer at de som foreldre deltar så mykje som mogleg i denne tilvenningstida.

 

Ås barnehage er eigd av Opero Holding. Opero er ei arbeids- og inkluderingsbedrift som hjelper personar som har stått utanfor arbeidslivet tilbake i ordinært arbeid. Opero har fleire avdelingar, -Det er Mekanisk, og Jobb- og Kompetanse som held til på Heiane. Og Catering- og Kantineavdelinga som held til i SKL-bygget på Leirvik. Det vil sei at me her i barnehagen kan i periodar ha personalet i arbeidstrening hos oss. 

 

I Ås barnehagen har me ei fast ordinær grunnbemanning med pedagogar, fagarbeidarar, og pedagogiske medarbeidarar. Me har eigen kokk som kjem utanom den ordinære grunnbemanninga. Jobbsøkarane som er hos oss kjem i tillegg til dei vaksne som er på gruppa.

 

Litt om dagane våre

Me har felles opning på storavdeling når barnehagen opnar kl.6.30. Me er i saman oppe til kl.7.30, då deler me oss i gruppene våre. Dei to yngste gruppene held då til nede i 1. etasje. Me er delt i gruppene våre store delar av dagen, alle gruppene har ei samarbeidsgruppe som dannar eit team. Det at me samabeidar gjer at barna blir kjend med personalet på tvers av si gruppe. I gruppetida har me fokus på språk, leik, og det å ha eit inkluderande, og trygt barnehagemiljø.

 

Barnehagen vår ligg flott til med skogen som nabo. Me har vår eigen leirplass, og me har museet, Sunnhordlandstunet i gangavstand frå barnehagen. Me har gode turmoglegheitar i både natur, og i bybilete. Me lika turar i nærmiljøet vårt godt, og me brukar beina våre mykje. Barnehagen har eigen barnehagebil som blir nytta kvar dag, -der er det dei eldste gruppene som har bilen på faste dagar. Av sikkerheit er det barna som har fylt fire år som får tilbod om å vera med. 

 

Barnehagen har dei siste åra fått ny fasade. Me har eit veksthus der me kan leike, byggje, og plante frø og planter. Me fekk hausten 2021 eit nytt klatrestativ som er tileigna og populært blant dei yngste, då dei her meistre utfordringa med klatringa sjølv. Vinteren 2023 fekk me på plass eit stort nytt klatrestativet som er berekna på dei store barna våre. Skogen, og den store fotballbanen nyttar me mykje til leik og utforsking. Fotballbanen brukar me like fult heile året. Om vinteren då snøen kjem er det populært å lage snøballar større enn oss sjølve, og om vår og sommar spelar me fotball, leikar, leitar etter blåbær. Me brukar også fotballbanen til å springe i vatnspreiaren,- på sommardagane når me treng å kjøle oss ned.

 

Me er heldige så har ei i personalgruppa som har gard, -det gir oss unike moglegheita til å komma tett på gardslivet. Om vinteren får barna aka i dei kjekke bakkane, og om våren får barna sjå, lukte og klemme på nyfødde lam.

 

                           
          

 

 

Lunsjmeny

I Ås barnehage har me eigen kokk som førebur god og næringsrik mat til oss i kvardagen. Kokken er ikkje ein del av grunnbemanninga, men kjem på toppen av både pedagognorm og bemanningsnorm. Me ser at arbeidet på kjøkkenet tar mykje tid, og dette er tid me ønskjer at personalet skal bruke saman med barna.

 

Barnehagen har eige drivhus, veksthuset og ein eigen grønsakshage. Her håpar me at det kjem mykje godt etterkvart som me plantar. Det er planta både bær og frukt på utsida, og inne har me gode høve til å plante grønsake. I dette arbeidet deltek barna: 

«Gjennom arbeid med kropp, rørsle mat og helse skal barnehagen bidra til at barna får innsikt i kvar maten kjem frå, matproduksjon og vegen frå mat til måltid». (Rammeplanen for barnehagen side 50.)

 

 

Barna får fire varmemåltider i løpet av veka, og middag serverar me kvar onsdag. Varmmåltida våre er suppe, graut og den svært så populære retten vår osteskjeva. 

 

Middagsmenyen vår er rullerande og strekkjer seg over 2 månader.

 

Bursdagar markerar me på gruppa til barnet med flagg, song og smoothie. 

 

 

                        

                                                          

                 

 

      Lunsj ved leirplasse vår i skogen.                      Smoothie når nokon har bursdag!             Me dyrkar i eige veksthus!

 

 

Menyplanen for perioden er:

 

# Lapskaus med sesongengs grønsaker -servert med nybakt brød.

# Panert fisk -servert med båtpoteter og salat.

# Kyllinggryta i kokos og karri- Servert med ris, brokkoli og minimais.

# Fiskegrateng -servert med salat og rømmedressing.

 

# Kyllingtortilla- servert med langtidsteikt kyllinglår diverse grønsaker og salsadressing.

# Fiskebollar i kvitgrlnsakssaus- servert med kokte potet og grønsaker.

# Pastagryte med kylling- servert med lys urtesaus med ost..

# Fiskekaker- servert med båtpoteter og salat. . 

 

 

 

            

                        Sukkererter frå eigen hage.                 Tomater frå eigen hage.                              Lapskaus. 

 

 

Suppene barna får servert er:

# Gulrotsuppe.

# Søtpotetsuppe.

# Blomkålsuppe.

# Tomatsuppe.

# Brokkoli - og blomkålsuppe.

# Potet - og purreløksuppe. 

 

Vår visjon,- verdiar og mål

Me har utarbeida ein eigen visjon for kva me vil barna skal ha med seg av erfaring når dei går vidare over i skulen. Me arbeidar jamt med våre mål, og våre overordna verdiar for at me skal gje barna dei beste skussmål for eiga framtid.

 

For å vera i utvikling, og for å oppretthalde eit kritisk blikk på eiga praksis utabeidar me kvart år eigne vurderingsområder i samabeid med foreldra som me evaluerar på slutten av barnehageåret. 

  

Vår visjon: Godt rusta for framtida.

 

Våre overordna verdiar

  • Respekt og omsorg for andre.
  • Lyst til å læra.
  • Tru på seg sjølv.
  • Sosial kompetanse

 

Våre mål er:

  • Barn har medverknad på eigen kvardag.
  • Felles fokusområde for heile barnehagen.
  • Tid og rom for leik.
  • Leikekloke vaksne.

 

 

 

Vurderingsområdet 2024 er utarbeida etter tilbakemeldingar på foreldremøte:

 

  • Me brukar ulike verktøy (ASK) for å inkludera og danna relasjonar og tilhøyr i fellesskapet.
  • Fokus på variert og næringsrik mat.

Trygt og godt barnehagemiljø

                         

 

Alle barn har rett på eit trygt og godt barnehagemiljø utan krenkingar og mobbing. Barnehagen skal sørga for at alle barn har det trygt og godt. Om eit barn ikkje har det trygt og godt skal personalet melde frå til styrar. Barnehagen skal undersøkja saka og setja inn tiltak. Det er innført skjerpa aktivitetsplikt dersom det er ein som arbeidar i barnehagen som krenka eit barn. (lovdata.no)

 

I Ås barnehage arbeidar me kontinuerleg med å kartleggja vårt barnehagemiljø, og kvar gruppa har fokus på det heile tida. Personalet arbeidar med relasjonsskjema til Kari Pape slik at personalet skal sikra seg at alle barn har sin trygge vaksne. Om det blir synleg for oss, eller om foreldre melde bekymring for barnehagemiljøet, følgje me tiltaksplanen vår for handtering av barnehagemiljøet. Då har me ein satt tiltaksplan me arbeidar utfrå.